Wzory wniosków egzekucyjnych


W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.

Wnioski podstawowe

 • Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM) Otwórz…
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP) Otwórz…
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Otwórz…
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Otwórz…
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych Otwórz…

Eksmisja

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego Otwórz…
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Otwórz…

Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu Otwórz…
 • Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności Otwórz…
 • Wniosek o ustanowienie kuratora prawa Otwórz…
 • Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa Otwórz…
 • Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa Otwórz…
 • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność Otwórz…

Zlecenie poszukiwania majątku

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama. Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280 x 1024.